SEM 1 - Nov-2019

Aparna Makhija
UNI. Rank-3


Mukesh Kumar
UNI. Rank-4


Hitesh Kumar
UNI. Rank-24


Sweta Kestwal
UNI. Rank-25


Janki Mehta
UNI. Rank-25